1. ALGEMEENHEDEN

1.1. Deze algemene aankoopvoorwaarden regelen de betrekkingen tussen Revimaxx, verkort REVIMAXX, te Zele, en haar leverancier in zoverre er niet van afgeweken wordt door bijzondere voorwaarden van de bestelling(en).

1.2. Het aannemen van een bestelbon brengt het aanvaarden mee van alle voorwaarden van de bestelling (bijzondere voorwaarden, algemene voorwaarden, lastenkohiers) en het afzien door de leverancier van het toepassen van zijn verkoopvoorwaarden, zoniet bestaat er geen overeenkomst, ook wijzigingen naar prijsaanbiedingen, orderbevestigingen of technische afspraken veranderen daar niets aan.

1.3. Behoudens uitdrukkelijk vermeld op de overeenkomst of bijhorende documenten worden alle maten geachte te behoren tot het metrieke stelsel, uitgedrukt in mm.

1.4. De giet- en smeedstukken moeten vervaardigd zijn uit homogeen materiaal, van normale hardheid, vrij van alle onzuiverheden, harde plekken of andere gebreken.

1.5. Alle overeenkomsten door ons aangegaan worden geacht te zijn tot stand gekomen op de plaats van de vestiging van onze zetel. Alle betwistingen waartoe deze overeenkomsten, of hun uitvoering, aanleiding mochten geven, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken gevestigd binnen het rechtsgebied van onze zetel. Alleen wijzelf zijn ertoe gerechtigd, wanneer we dat om enige reden nodig of wenselijk achten mochten, onze medecontractanten in rechte aan te spreken voor de Rechtbanken van het rechtsgebied waarbinnen hun woonplaats of zetel gevestigd is. Betreffende onze keuze op dat stuk zijn wij onze medecontractanten geen welkdanige verantwoording verschuldigd.

 

2. PRIJSAANBIEDING

2.1. Een prijsaanbieding verbindt de leverancier gedurende minimum 30 dagen vanaf de datum van ontvangst door REVIMAXX. REVIMAXX behoudt zich het recht voor geheel, gedeeltelijk of helemaal geen gevolg te geven aan de ontvangen aanbiedingen.

2.2. Prijzen zijn vast en niet vatbaar voor herziening, “BTW niet inbegrepen”, verpakkings-, transport- en verzekeringskosten inbegrepen geleverd op de plaats van aflevering aangeduid in de bestelbon, en, voor goederen afkomstig uit het buitenland “niet ingeklaard”. De prijs omvat alle betalingen voor het gebruik van intellectuele eigendomsrechten, inclusief die van derden. De verkoper garandeert het vrije en ongestoorde gebruik van de verkochte goederen, inclusief de software die hij levert. Hij zal REVIMAXX vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden in dit verband en zal tussenkomen en zich in plaats stellen van REVIMAXX, zonder recht op verhaal van de verkoper tegen REVIMAXX in ieder geschil hieromtrent aanhangig gemaakt. De kosten van advocaat, experts en procedure zijn ten zijne laste. De terugzending van verpakkingsmiddelen die eigendom blijven van de leverancier, zijn ten zijne laste.

 

3. BESTELLING

Het plaatsen van bestellingen voor goederen en diensten valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de door REVIMAXX gevolmachtigde personen.

 

4. AANVAARDING VAN DE BESTELLING

De leverancier dient binnen 14 dagen volgend op de datum van de bestelling, de orderbevestiging voor goedkeuring ondertekend terug te sturen aan REVIMAXX; indien hij dit verzuimt, heeft REVIMAXX het recht de bestelling nietig te verklaren. Bij voorwaardelijke of niet aan de bestelling gelijkvormige orderbevestiging geldt een levering in elk geval als erkenning zonder voorbehoud van de aankoopvoorwaarden van REVIMAXX.

 

5. TOEZICHT OP DE UITVOERING

REVIMAXX heeft vrije toegang tot de werkhuizen van de leverancier, om de vervaardiging, het beproeven of de verhandeling van de goederen te volgen. Dit toezicht vermindert geenszins de volledige verantwoordelijkheid van de leverancier.

 

6. LEVERING

6.1. Behoudens afwijkingen overeengekomen op de bestelbon dienen de bestellingen in één zending geleverd te worden.

6.2. De geleverde goederen dienen gelijkvormig te zijn aan de omschrijving van de bestelling en aan de technische documentatie die de leverancier omtrent de goederen overmaakte van REVIMAXX. De ondertekening van de leveringsbon door de aangestelde die door ons daarmede werd belast, geldt alleen maar tot bewijs van het aantal geleverde colli. Zij brengt geen aanvaarding mee van de geleverde hoeveelheden en kwaliteit.

6.3. Behoudens afwijkingen vermeld in de bestelbon, moeten de te leveren goederen voorzien zijn van een bescherming die een opslagduur van minimum 2 jaar in een tegen weersomstandigheden beschermde ruimte toelaat.

6.4. Op vrachtbrieven dient altijd het bestellingnummer vermeld te worden.

 

7. LEVERINGSTERMIJN – STRAFBEDING BIJ VERTRAGING

7.1. De eigendomsoverdracht van de goederen aan REVIMAXX heeft plaats indien de goederen voldoening geven bij de keuring, die plaatsgrijpt binnen de 10 dagen na ontvangst.

7.2. In geval van vertraging van de levering, zal zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, een strafbeding toegepast worden van 1 % van het bedrag van de bestelling per volledige week vertraging, dit bedrag is begrensd tot een maximum van 10 % van het bedrag van de bestelling.

7.3. De levering moet geschieden binnen de termijnen vermeld in de bestelbon. Deze termijnen hebben een vast en dringend karakter. Het overschrijden van deze termijnen verplicht automatisch de leverancier, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, tot vergoeding van alle schade, ook onvoorzienbare schade, die ons daartoe toegebracht wordt. Maar het overschrijden van deze leveringstermijn brengt ook met zich mee dat wij, naar onze keuze, welke keuze wij op geen enkele wijze of tegenover wie dan ook te verantwoorden hebben, ertoe gerechtigd zijn te vorderen dat de overeenkomst in het nadeel van de leverancier wordt ontbonden. In dit laatste geval blijft de leverancier gehouden tot vergoeding van alle schade, ook onvoorzienbare schade, die voor ons uit de vertraging van de levering en de ontbinding van de overeenkomst voortvloeit.

 

8. FAKTURATIE

8.1. Zijn geldig voor facturatie enkel de aantallen, gewichten en/of volumes die aanvaard of bepaald zijn door REVIMAXX.

8.2. De facturen worden opgemaakt in 2 exemplaren.

 

9. BETALING

9.1. Facturen zijn betaalbaar op 60 dagen einde maand na hun ontvangst door REVIMAXX.

9.2. REVIMAXX aanvaardt geen zendingen tegen betaling bij aflevering of andere beschikkingen op kas.

 

10. GARANTIE EN BETWISTING

10.1. De leverancier blijft verantwoordelijk voor elk gebrek aan de goederen gedurende een periode van 12 maanden, garantieperiode te beginnen vanaf de datum van ontvangst.

10.2. REVIMAXX behoudt zich het recht voor, tot einde van de garantieperiode na een ingebrekestelling van de leverancier, zonder antwoord van deze binnen 8 dagen, de nodige herstellingen op kosten van de leverancier te eisen en/of de voorziene vergoedingen toe te passen bij het niet behalen van de overeengekomen resultaten en/of goederen die niet voldoen aan de gestelde voorwaarden, terug te sturen. De leverancier zal in dit laatste geval de waarde van de goederen terugbetalen.

 

-----------------------------------------------