1. ALGEMEENHEDEN

1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de betrekkingen tussen Revimaxx, verkort REVIMAXX, te Zele en haar cliënt, in zoverre er niet van afgeweken wordt door bijzondere voorwaarden van de bestelling(en).

1.2. Behoudens uitdrukkelijk vermeld op de overeenkomst of bijhorende documenten worden alle maten geacht te behoren tot het metrieke stelsel, uitgedrukt in mm.

1.3. Alle overeenkomsten door ons aangegaan worden geacht te zijn tot stand gekomen op de plaats van de vestiging van onze zetel. Alle betwistingen waartoe deze overeenkomsten, of hun uitvoering, aanleiding mochten geven, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken gevestigd binnen het rechtsgebied van onze zetel.

 

2. PRIJZEN

De prijzen in onze offertes vermeld, gelden, behoudens anders vermeld, slechts voor een termijn van 14 dagen. Deze prijzen zijn af fabriek, goederen niet verpakt.

 

3. LEVERINGSTERMIJN

De leveringstermijnen waarvan gewaagd wordt in onze offerte, gelden slechts bij wijze van aanduiding en zijn niet bindend voor ons. De overschrijding van deze termijnen kan ons in geen geval verplichten tot betaling van welkdanige boete of schadevergoeding.

 

4. KEURING EN AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Alle bestellingen in onze werkplaatsen uitgevoerd, worden verondersteld door de klant in deze werkplaatsen onderzocht en goedgekeurd te zijn. Wanneer bij de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst van dit beding afgeweken werd, moeten de verdachte stukken door de zorgen, op kosten en gevaar van de klant in onze werkplaatsen worden terugbezorgd om er te worden onderzocht.

4.2. Indien de bestelling betrekking heeft op het afwerken van materialen door de klant geleverd, moet het materiaal homogeen zijn, van normale hardheid, vrij van onzuiverheden, harde plekken of andere gebreken. Indien het stuk door Revimaxx foutief afgewerkt wordt, is hij ertoe gehouden de fout gratis te herstellen of indien dit niet mogelijk is een nieuw stuk te bewerken. Het materiaal dat door de klant toegeleverd was moet door hem gratis vervangen worden.

4.3. Alle klachten betreffende de leveringen en het werk door ons gedaan evenals betreffende de facturatie ervan, moeten, om geldig te zijn, ons bereiken, dit volgens het geval, binnen de 8 dagen na de levering of na de ontvangst van de factuur.

 

5. LEVERINGEN

De door ons geleverde goederen worden steeds verstuurd op gevaar, risico en kosten van de klant, zelfs wanneer deze goederen franco thuis moesten worden geleverd.

 

6. BETALING

Onze facturen zijn, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst opgenomen, te betalen binnen de 30 dagen na levering. Alle bedragen niet op hun vervaldag betaald, zullen van rechtswege, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met 15 %. Op deze bedragen, verhoging inbegrepen, is bovendien van rechtswege, eveneens vanaf de vervaldag en ook zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, een intrest verschuldigd van 1,5 % per maand.

 

7. EIGENDOMSOVERDRACHT

De eigendomsoverdracht van de verkochte goederen grijpt eerst plaats op het ogenblik waarop de klant overgaat tot de betaling van het slotsaldo van wat hij voor de betrokken goederen verschuldigd is, kosten, intrest en verhoging inbegrepen.

 

--------------------------------